วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอเนื้อหาสาระ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน1. เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว2. ประเมินการตอบสนองของผู้เรียน ได้แก่ การตัดสิน คำตอบ3. ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการเสริมแรง ได้แก่ การให้รางวัลหรือคะแนน4. ให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเร้าลำดับต่อไป
รูปแบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน1. เพื่อการสอน สอนเนื้อหาใหม่แก่ผู้เรียน2. ประเภทแบบฝึกหัด เพื่อฝึกความแม่นยำ3. ประเภทสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติกับสถานการณ์จำลอง4. ประเภทเกมการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน5. ประเภทการค้นพบ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองกระทำสิ่งต่างๆจนสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง6. ประเภทแก้ปัญหา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด ตัดสินใจ7. ประเภทเพื่อการทดสอบ ใช้ประเมินการสอนของครู